Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Archeologie v regionu

Ke konstituování archeologie jako vědního oboru u nás dochází, podobně jako v celé Evropě, v druhé polovině 19. století. V Čechách a na Moravě je to zejména díky práci J. E. Vocela a také v souvislosti s tzv. "romantickou vlnou" českého národního obrození (v rozpětí let 1840–1870) zaměřující se na slovanské památky. Zároveň je právě druhá polovina 19. století dobou vzniku muzeí a muzejních sbírek. A tak se postupně, již od devatenáctého století, dostávaly do těchto muzeí náhodně nalezené nebo vykopané předměty – archeologické nálezy.


Činnost archeologického oddělení RML

Sbírkotvorná činnost

Úřední hodiny pro badatele a zápůjčky ze sbírky:
Pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Na zápůjčce nebo kvůli badatelské činnosti se lze dohodnout i telefonicky nebo mailem.

Kurátor sbírky: Mgr. Jana Němcová
Telefon: 461 540 170, mobil: 734 605 928, e-mail: nemcova@rml.cz
Vyřizuje: zápůjčky ze sbírky, badatelské dotazy, výstavní činnost

Sbírkotvorná činnost představuje zpracování a utřídění archeologické podsbírky. Stávající podsbírka se skládá ze dvou částí a to tzv. "staré sbírky" a "nové sbírky". Do první náleží archeologické předměty ze starších archeologických výzkumů realizovaných od 19. století do roku 2005. Dále také náhodné nálezy, artefakty bez nálezových okolností a nálezy z povrchové prospekce.
Do tzv. "nové sbírky" náleží předměty z archeologických výzkumů, které RML nebo jiná oprávněná organizace na území svitavského okresu realizovala po roce 2005.

Pokud dojde na území okresu Svitavy k náhodnému nalezení archeologického předmětu (keramické zlomky, kovové artefakty, apod.) je povinností nálezce objev nahlásit a odevzdat. Informace, jak postupovat, mohou být sděleny telefonicky na číslech 739 031 857 nebo 461 540 170 (Mgr. Jana Němcová) nebo emailem nemcova@rml.cz.

Realizace archeologických výzkumů

Provádíme záchranné archeologické výzkumy včetně následujícího zpracování (rekonstrukce nálezů, kresebná dokumentace nálezů, fotografická dokumentace, zadání odborných analýz – např. osteologie, dendrochronologie, petrografie, antropologie atd.). Po ukončení výzkumu je v daném časovém termínu vždy vyhotovena nálezová zpráva či expertní list.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecká činnost se zaměřuje na území okresu Svitavy (mikroregiony Litomyšlsko, Poličsko, Jevíčsko, Moravskotřebovsko a Svitavsko).

Snahou je zmapovat historický vývoj regionu od pravěku přes středověk až do novověku. Představu o situaci v regionu si můžeme vytvořit na základě dosavadního stavu archeologického bádání. Potřebné informace pro vědeckou činnost jsou získávány z existujících archeologických sbírek v regionu i mimo něj a dále ze zpracování realizovaných výzkumů archeologického oddělení RML. V neposlední řadě spoluprácí s dalšími vědními obory. To vše napomáhá složit mozaiku vývoje osídlení v regionu.

Publikační a výstavní činnost

Výstava Historie ukrytá pod povrchem (2007/2008)
Výstava Oslavy konce roku v dobách dávných (2008)
Výstava Keltové (2012)
Výstava Klenoty z hlubin věků (2015)


Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě (Mgr. Jana Němcová, telefon: 461 540 170, mobil: 739 031 857, mail: nemcova@rml.cz)


Archeologie v Pardubickém kraji a její popularizace

Laus Archaeo Logiae

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook