Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Pro stavebníky

Regionální muzeum v Litomyšli je oprávněnou organizací, která zajišťuje realizaci záchranných archeologických výzkumů na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 011/2006 ze dne 25. 10. 2006 a smlouvy mezi Akademii věd ČR a muzeem ze dne 13. 11. 2006 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Záchranné archeologické výzkumy realizujeme v okrese Svitavy (obce s pověřenou působností Litomyšl, Svitavy, Polička, Moravská Třebová).

Úřední hodiny pro ZAV
Pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Mimo úřední hodiny je možné si záchranný archeologický výzkum dohodnout telefonicky nebo mailem.

Personální obsazení:
Vedoucí oddělení, archeolog, kurátor sbírky: Mgr. Jana Němcová
telefon: 461 540 170, mobil: 734 605 928, e-mail: nemcova@rml.cz
Vyřizuje: žádosti o vyjádření, zápůjčky ze sbírky, badatelské dotazy, lze kontaktovat i v případě ZAV.

Archeolog: Bc. Pavel Kejval
mobil: 737 415 272, e-mail: kejval@rml.cz
Vyřizuje: záchranné archeologické dozory, výzkumy.

Archeologické památky jsou konečný, jedinečný, neopakovatelný a nenahraditelný zdroj poznání o kulturní minulosti území. Jejich největší hodnota je v autenticitě a šíři zakonzervovaných informací.

Zákony a památková péče

Archeologická památková péče je právně ošetřena v těchto dokumentech: "Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy" (tzv. Maltská konvence) – k níž přistoupila také Česká republika (č. 99/2000 Sb.). Stále je platný zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., podle právního stavu s účinností ke dni 1. července 2008 a doplněný výběrem z judikatury. Další podmínky stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Stavební a jiná činnost

Má-li se provádět stavební či jiná činnost na území s archeologickými nálezy, je investor nebo jím pověřená právnická nebo fyzická osoba povinna jednat podle § 22, odstavec 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Již od doby přípravy stavby jsou stavebníci povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (lze též záměr oznámit oprávněné organizaci, která potřebné kroky učiní za Vás - formulář ohlášení v pdf nebo jako doc; podklady pro smlouvu pdf nebo jako doc). Náklady na záchranný archeologický výzkum hradí právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu. V dalších případech (např. stavba RD) hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Nesplněním ohlašovací povinnosti podle § 22, odstavec 2 právnické a fyzické osoby při výkonu svého podnikání riskují, že jejich počínání bude hodnoceno podle § 35, odstavec 2, písmeno f památkového zákona v platném znění, kdy krajský úřad může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Podle § 39, odstavec 2, písmeno g může být fyzická osoba za přestupek proti § 22, odstavec 2 a § 23, odstavec 2 pokutována krajským úřadem až do výše 50 000 Kč.

Území s archeologickými nálezy

Území s archeologickými nálezy je prakticky celá Česká republika, a proto by měl být u každého zásahu pod úroveň terénu přítomen archeolog. Pouze tam, kde spolehlivě víme, že žádné nálezy nejsou a být nemohou, hovoříme o archeologicky sterilním území. Jedná se o plochy povrchově vytěžené a po těžbě rekultivované. Pokud nestavíte v opuštěném lomu nebo povrchovém dole, s největší pravděpodobností stavíte na území s archeologickými nálezy. Pro území okresu Svitavy se lze obrátit s žádostí o vyjádření, posouzení, zda se plánovaná stavba nachází na území s archeologickými nálezy na naši organizaci nebo Archeologický ústav AV ČR (formulář v pdf nebo jako doc). Formulář s žádostí lze zaslat mailem, nebo poštou na adresu Regionálního muzea v Litomyšli.

Doba přípravy stavby

Je to doba, která začíná od okamžiku stavebního či jiného záměru, který má za následek zásah pod povrch současného terénu (nebo např. zásah do násypů kleneb), až po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V tuto dobu je rozumné vstoupit do jednání s oprávněnou archeologickou organizací na příslušném území okresu, kraje nebo státu, podle uděleného oprávnění k výzkumům, aby se tak předešlo komplikacím při vlastí realizaci stavby či jiných terénních činností. Je vhodné požádat o vyjádření k akci a podle vyhodnocení pozitivní ho či negativního postupovat dále.

Stavebník, respektive projektant by si měl během přípravy stavby, při níž dojde k zásahům pod povrch terénu, ověřit, zda jsou v místě a blízkém okolí již známy archeologické nálezy (formulář ohlášení v pdf nebo jako doc; žádost o posouzení v pdf nebo jako doc). V případě staveb v historických jádrech měst, jejich blízkém okolí, nebo rozsáhlých staveb v blízkosti známých lokalit je vhodné nechat vypracovat odbornou rešerši, popřípadě provést zjišťovací výzkum. Získané informace umožní přesnější odhad času a finančních nákladů na provedení vlastního archeologického výzkumu.

Záchranný archeologický výzkum a jak se provádí

Záchranný archeologický výzkum je vynucený. Vyvolává jej právnická nebo fyzická osoba svou aktivitou, která vede k zemním zásahům. Archeolog si nemůže vybrat místo výzkumu a zpravidla ani čas realizace. Výzkum vyplývá z nutnosti odborným způsobem zachytit a dokumentovat v nezbytně potřebné míře v původním prostředí dosud dochované nemovité archeologické situace a movité nálezy. Provádí se na území zasaženém budoucí stavbou či jinou činností, která vede ke zničení dosud v zemi dochovaných terénů, situací a nálezů. Cílem záchranného výzkumu je získání maxima informací o zanikající ploše v relativně krátkém časovém úseku. Jeho součástí je vyzdvihnutí dochovaného movitého inventáře, provedení základního ošetření a vyhotovení jeho dokumentace. Výstupem je zpráva o průběhu a výsledcích akce vyvolané stavební či jinou činností vedoucí k zániku části nebo celého naleziště.

Formuláře objednávek na ZAV ke stažení:

Objednávka pro právnické osoby v pdf nebo jako doc.
Objednávka pro stavbu RD v pdf nebo jako doc.

Doklad o provedení archeologického výzkumu potřebný ke kolaudaci stavby – expertní list

Doklad o provedení výzkumu vydává organizace, která výzkum provedla. Pokud výzkum proveden nebyl, musí nejprve proběhnout řízení o správním deliktu dle § 35 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb. a jako doklad potom slouží doklad o zaplacení uložené pokuty.

Poškozování a ničení archeologických nálezů

Poškozování a ničení archeologických nálezů může být posuzováno:
1) jako správní delikt dle §35 zákona o státní památkové péči č. 20/87Sb., a sankcionováno pokutou až do výše 4 mil. Kč. Kulturní hodnota o kterou bylo archeologické kulturní dědictví ČR ochuzeno představuje však často finanční částky tuto možnou sankci výrazně přesahující.
2) ale může být také posuzováno jako trestný čin poškození cizí věci, zatajení věci případně jako krádež dle trestního zákona. Z hlediska kulturní hodnoty archeologických nálezů ale žádná finanční částka nebo jiný udělený trest nevyváží hodnotu již jednou pro vždy zničených archeologických nálezových situací, artefaktů a informací o životě našich předků.

Co dělat v případě zjištění narušení či poškození archeologické lokality nebo při náhodném nalezení archeologické památky

Ze zákona o státní památkové péči v § 23, odst. 2 a 3 vyplývá, že "musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu". Toto oznámení "je povinen učinit nálezce, nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu". Podle znění zákona musí pak být archeologický nález i naleziště "ponechány beze změny" až do prohlídky odborníkem-archeologem z Archeologického ústavu nebo příslušného regionálního archeologického pracoviště, "nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení". Pokud např. v lese, na poli, či při stavební činnosti náhodou objeví kdokoliv z nás poškozenou archeologickou památku může se obrátit na pracovníky Regionálního muzea v Litomyšli.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook