Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Historie muzea

Stručná historie

Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891. Nejdříve bylo umístěno v prostorách zrušené městské reálky. Získalo všeobecné vlastivědné zaměření s působností na město a okolí. V roce 1926 se přestěhovalo do rozlehlé barokní budovy bývalého piaristického gymnázia postavené v letech 1714–1719. Na gymnáziu, později státním, vyučoval mj. i Alois Jirásek. V této budově sídlí muzeum doposud, nachází se zde prostory pro výstavy.

Od 90. let 20. století muzeum provozuje rovněž Rodný byt Bedřicha Smetany, který se nachází v zámeckém pivovaře.

V roce 2004 bylo dosavadní městské muzeum přeměněno na regionální s působností na území okresu Svitavy a jeho zřizovatelem se stal Pardubický kraj. V letech 2012–2014 prošlo generální rekonstrukcí. Její zdařilý výsledek byl oceněn prestižní cenou Gloria musaealis. Více zde. Od listopadu 2016 muzeum provozuje také Portmoneum - Museum Josefa Váchala.

Podrobná historie

Podnět k založení muzea dali tři profesoři litomyšlského gymnázia – Josef Štěpánek, Jindřich Barvíř a František Kunstovný. Ti 14. října 1890 sezvali zájemce o vlastivědu a dohodli se společně na založení muzea (s tím se ale počítalo již dříve – už v roce 1888 byly po zrušení městské reálky ponechány školní sbírky v oddělené místnosti). Vzniklo komité, ve kterém kromě zmíněných profesorů zasedli i Quido Šimek, František Hanuš a František Teplý a které připravilo stanovy muzejního spolku. Politická obec (zahrnovala město i předměstí) poskytla prostory v budově bývalé reálky, osada města (jen samotné město) schválila zapůjčení majetku i sbírek. Následně se 16. listopadu 1890 sešla valná hromada, na které se do spolku přihlásilo 105 členů. Po schválení na místodržitelství se 15. února 1891 konala ustavující valná schůze spolku, která zvolila výbor, v jehož čele stál starosta osady města.

Muzejní expozice v reálce Muzejní expozice v reálce

V muzeu rychle přibývalo sbírek. Poprvé bylo otevřeno 20. až 28. září 1891. V roce 1892 se spolek podílel na vykopávkách na hradišti u Benátek, v roce 1894 na organizaci okresní národopisné a průmyslové výstavy. Muzeum bylo sbírkami přeplněno, proto bylo zpřístupňováno jen na několik dní v roce. Důležitou roli hrál správce muzea Quido Šimek, který ale kvůli sporům odešel v roce 1912.

Od roku 1917 byl správcem muzea Josef Žďárský. V roce 1926 koupila osada města pro muzeum budovu bývalého piaristického gymnázia. Po adaptačních pracích byla otevřena pro veřejnost 13. května 1928. Muzejní spolek se téhož roku rozešel a správu muzea převzalo kuratorium jmenované osadou města. V roce 1933 byly obohaceny sbírky díky odkazu sběratele Quidona Šimka. Expozice byla mimořádně rozsáhlá – jednalo se v podstatě o průchozí depozitáře – skoro vše, co mělo muzeum ve sbírkách, bylo vystaveno. Muzeum se podílelo na organizaci velkých litomyšlských výstav (Jiráskova 1931, Němcové 1932, Smetanovy 1934), vydalo v tu dobu také několik drobnějších publikací (průvodce, věstníky), jen na systematičtější práci se sbírkami nebylo personálně vybaveno. V roce 1941 byla zrušena osada města, proto se do čela kuratoria postavil předseda obecní správní komise, od roku 1945 předseda Místního národního výboru (MNV). V roce 1945 byl změněn název z Městského musea v Litomyšli na Archiv a museum města Litomyšle (od roku 1946 formálně odděleno, ale stále jeden správce).

Gymnázium na začátku 20. století Přestavba gymnázia na muzeum

V roce 1947 bylo kuratorium zrušeno a nahrazeno archivním a muzejním odborem kulturní komise MNV (později zvaný Pracovní skupina MNV pro museum a archiv). V roce 1953 byl odloučen archiv (stal se zárodkem dnešního okresního archivu) a muzeum přešlo v roce 1954 do správy Okresního národního výboru (ONV) pod novým názvem Okresní vlastivědné museum v Litomyšli. Jako poradní sbor muzea byl zřízen Historicko-vlastivědný kroužek při ONV.

V roce 1960, po zřízení okresu Svitavy, se muzeum stalo opět městským, správu převzala muzejní rada. Dne 1. ledna 1961 bylo sloučeno s městskou galerií a přijalo název Vlastivědné museum a galerie v Litomyšli (Městská galerie byla založena roku 1908, ale v roce 1913 zanikla, v roce 1926 byla znovuzřízena na zámku. Po roce 1945 byla občas spravována stejnými osobami resp. organizacemi jako muzeum, ale k formálnímu sloučení nedošlo). V letech 1962–1966 byla budována pod vedením ředitele Jana Kapusty nová expozice dle tehdejších požadavků. Výsledek byl přijímán veřejností dost rozporuplně, zvlášť když předchozí podoba muzea byla vysoce ceněna. V roce 1966 přešla galerie do správy státní památkové péče a muzeum opět změnilo své jméno na Vlastivědné muzeum v Litomyšli. V letech 1967 až 1970 vydávalo muzeum časopis Zprávy z muzeí od Trstenické stezky.

Od roku 1969 převzal správu muzea svitavský ONV a až do roku 1976 byl používán název Okresní vlastivědné muzeum v Litomyšli. Poté získalo status okresního muzea muzeum ve Svitavách a z litomyšlského se stalo opět Městské muzeum v Litomyšli spojené opět s galerií (ta byla zrušena v souvislosti se zřízením muzea hudby na zámku, sbírky byly předány muzeu, v roce 1976 byl pro ně získán Dům U Rytířů). V letech 1984–1986 byla otevřena nová expozice. Muzeum mělo za socialismu podstatně více zaměstnanců než v dřívějších dobách, ale zvýšenou činností se to až na světlé výjimky (Karel Veselík) příliš neprojevovalo. Od roku 1994 používalo muzeum název Muzeum a galerie v Litomyšli. V roce 1996 byl k muzeu připojen rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaře (ještě jako „světnička“ otevřen v roce 1924, byl provozován městem Litomyšl do roku 1959, kdy přešel do správy Muzea Bedřicha Smetany v Praze).

Muzeum na počátku 21. století

V roce 2004 se zřizovatelem muzea stal Pardubický kraj. Název byl změněn na Regionální muzeum v Litomyšli. Galerie byla oddělena a zůstala ve správě města Litomyšle. Rodný byt B. Smetany zůstal součástí muzea. Muzeum převzalo v roce 2005 od okresního archivu vydávání odborného sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Byla zahájena systematická práce se sbírkami. V letech 2012–2014 prošla hlavní budova muzea generální rekonstrukcí podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Výsledek revitalizace byl oceněn prestižní cenou Gloria musaealis. Více zde. Zároveň byly v zámeckém pivovaře rozšířeny stávající depozitáře a vzniklo tu zázemí pro pracovníky muzea. Od listopadu 2016 muzeum provozuje také Portmoneum - Museum Josefa Váchala.

Muzeum na počátku 21. století Muzeum na počátku 21. století
Muzeum na počátku 21. století

Při muzeu fungovalo několik přidružených organizací. Na počátku 60. let existoval Historický kroužek. V roce 1961 vznikl Klub přátel výtvarného umění (od roku 1963 přešel pod Jednotný klub pracujících). V roce 1966 byl založen Vlastivědný kroužek. Podobné kroužky vznikaly již dříve (při Vertexu v roce 1961, v Trstěnici v roce 1963). Vlastivědný kroužek vydával v letech 1966 až 1970 svůj Zpravodaj. V Praze a Brně fungovaly již od meziválečného období kluby rodáků a přátel Litomyšle. Další vznikl později v Plzni, z jeho iniciativy byly všechny v roce 1967 přidruženy k litomyšlskému vlastivědnému kroužku. V roce 1968 vznikl klub také ve Dvoře Králové nad Labem. Vlastivědný kroužek později zanikl.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook