Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Pojďte s námi do muzea

Lektorovaný program pro školy

Modul historický a řemeslný – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

2.–9. třída ZŠ, SŠ, žáci a klienti speciálních škol a zařízení
90/180 minut

Zveme Vás na dobrodružnou cestu litomyšlskou historií. Společně navštívíme výroční trh na náměstí a řemeslnou dílnu. Prostřednictvím vlastní praktické činnosti nahlédnete do života obyvatel starobylé Litomyšle a vyzkoušíte si dnes již zapomenutá řemesla našich předků. Hrát si a pracovat budeme v nové interaktivní muzejní expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti a v ateliéru muzea. V něm si pod vedením lektorů vytvoříte řemeslný výrobek inspirovaný originálními sbírkovými předměty z depozitářů muzea.

Cílem programu je seznámení žáků s minulostí, protože na její dobré znalosti, můžeme stavět svoji přítomnost a budoucnost. Uvědomíme si také význam muzea ve společnosti. Představíme si jednotlivé muzejní profese – archeologa, etnografa, kurátora atd. Žáci se naučí orientovat v muzejní expozici, samostatně vyhledávat informace, pracovat ve skupinách, navazovat a prohlubovat sociální kontakty, rozvíjet myšlení, estetické vnímání, postřeh, samostatné rozhodování a manuální dovednosti.

Program je variabilní a lze jej vždy přizpůsobit věku a potřebám žáků, dospělých či handicapovaných návštěvníků. Vybrat si můžete kratší 90ti minutovou verzi s jednodušším řemeslným výrobkem nebo delší 180ti minutovou verzi, kdy je více času na řemeslné činnosti. Prosíme nahlásit zvolenou délku programu předem.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Soužití lidí; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Kultura; Kultura středověké společnosti; Renesance, Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství; První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky; Vývoj Československa od roku 1945–1989; Vznik České republiky; Věda, technika, sport a zábava; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Proměny komunikačního obsahu; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.

Cena 40 Kč/osoba. Termín, počet žáků a zvolenou délku prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook