Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Počátky a povýšení na město

Zkamenělina ryby

Z doby, kdy zdejší oblast pokrývalo druhohorní moře, pochází vzácná zkamenělina ryby rodu Osmeroides. Její stáří je 90 milionů let, byla současnicí posledních dinosaurů. Zkamenělinu objevili před několika lety amatérští badatelé ve zdi bývalé kočárovny v Klášterních zahradách. Opukový kvádr se na toto místo dostal druhotně při opravách v letech 1999-2000. V roce 2005 byl vyjmut pracovníky Národního muzea a odborně preparován.

Mamutí kel

Již v pravěku bylo budoucí Litomyšlsko průchozím územím mezi Čechami a Moravou. Tato "komunikace" neměla ustálený průběh, jen přibližně se přidržovala řeky Trstenice (dnešní název je Loučná), a byla proto novodobými badateli nazvána Trstenickou stezkou. V období mladšího paleolitu (40 000-10 000 let př. n. l.) tudy putovali "lovci mamutů", kteří se mohli potkat s "naším" mamutem, z něhož se nám dochoval pozoruhodný zlomek klu. Nalezen byl 18. září 1928 v Tyršově ulici čp. 237, na dvoře domu J. Skřivana, obchodníka s koňmi (dnes zde sídlí jazyková škola). Nalezen byl spolu s dalšími kostmi v hloubce sedmi metrů. Jeho přední a zadní části se okamžitě rozpadaly, zachránit se podařilo střední partii klu o délce téměř 90 cm.

Třmen z hradiště v Benátkách

Benátské hradiště, v těsném sousedství pozdější Litomyšle, má pro naše město velký význam. Je nepochybně starší, vzniklo patrně na přelomu 8. a 9. století a je dokonce možné, že je původní "Litomyšlí", neboť v dnešním prostoru města a zámeckého návrší lze osídlení prokázat archeologickými prameny až od 12. století. Z hradiště v Benátkách (jehož původní název neznáme) existuje naopak celá řada starších nálezů. K nejzajímavějším a historicky cenným předmětům patří třmen avarského typu pocházející z 8. nebo dokonce z pozdního 7. století. Třmen je dokladem vlivu avarských nájezdníků usazených v Podunají, kteří tehdy pronikali na Moravu i do Čech.

Listina z roku 1259 povyšující Litomyšl na město

Litomyšl se v dnešním prostoru začala formovat nejpozději od poloviny 12. století jako osada při tehdy založeném klášteře, stojícím v místech pozdějšího zámku. Vliv kláštera se postupně rozrůstal a o sto let později dosáhl významného politického úspěchu v podobě povýšení klášterní osady na město, a to dokonce s týmiž právy jako města královská. Učinil tak český král Přemysl Otakar II. listinou vydanou dne 27. července 1259. Ve středověku se jednalo o akt značného významu a vnímáme jej tak dosud. Právě vydání této listiny před 750 lety budeme letos slavit. Její stručný latinský text zní v překladu následovně: "My Otakar, zvaný též Přemysl, z boží milosti král Český, vévoda Rakouský a markrabě Moravský, vzkazujeme všem po Českém království usedlým svůj pozdrav a přání všeho dobra.

Listina z roku 1259

Nechť vědí všichni přítomní, že udělujeme a dáváme ctihodnému opatu a konventu v Litomyšli všechna práva a svobody, které obdrželi ve svých privilegiích od našich předchůdců, a chceme, aby jejich město Litomyšl se těšilo všem právům a svobodám, které mají naše města v Čechách..." Závěr listiny tvoří výčet svědků a datace. Listina je dnes uložena v trezoru Národního archivu v Praze a Litomyšlané ji měli možnost naposledy spatřit v roce 1959 při oslavách 700. výročí povýšení na město.

René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook